کنترل کامل عملیات فروش،انبار ها و گردش موجودی، حسابداری مالی، تماماً در این بسته نرم افزاری گنجانده شده است.

این بسته شامل 5 زیر سیستم ( حسابداری، انبار چند سطحی، دریافت و پرداخت، حقوق و دستمزد و تامین و برنامه ریزی ) بوده که هریک از مجموعه ها می توانند با توجه به نیاز خود هر یک از این سیستم ها را خریداری نمایند.

در این بسته گزارشات جامعی برای پاسخگویی به طرف های قانونی فراهم شده است. گزارشات عملکردی که می توان توسط آنها دفاتر قانونی، اظهارنامه های مالیاتی، گزارشات فصلی و بسیاری از الزامات قانونی را پاسخگویی نمود.