دریافت و پرداخت

 

با سیستم دریافت و پرداخت، وجوه نقد و غیر نقد خود را به سادگی مدیریت کنید. این سیستم برای پرداخت، وصول و انتقال به هنگام درآمدها و دریافت ها تدابیری اندیشیده است و به وسیله آن می توانید گزارش های مدیریتی و قانونی خود را از دریافت ها، پرداخت ها، سپرده ها و تضامین به سرعت تهیه کنیند. ضمناً صاحبان و مالکان مجموعه های رستورانی می توانند با استفاده از این سیستم، مدیریت امور چک و حسابهای بانکی خویش را که یکی از مهمترین نیازهایشان می باشد را پاسخ دهند.