دریافت امتیاز و اخذ نمایندگی 

 

اشخاص حقیقی و حقوقی که تجربه کافی در زمینه نرم افزار رستوران و سخت افزار مرتبط با آن دارند می توانند درخواست اخذ نمایندگی خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایند تا پس از بررسی در کمیته فروش، دعوت به مصاحبه حضوری گردند.