محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان در رستوران ها نمونه بارزی از محاسباتی است که باید در کوتاهترین زمان ممکن و بدون هرگونه خطایی انجام شوند و صاحبان رستوران ها همیشه درگیر آن هستند.
عملیات مرتبط با محاسبه حقوق و و دستمزد علاوه بر پیچیدگی محاسبات از حساسیت بالایی برخوردار است زیرا در صورت بروز هرگونه خطایی در پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل، موجبات نارضایتی ایشان را فراهم شده و مدیریت نیروی انسانی را با چالش مواجه می نماید.
به دلیل تنوع شیوه های محاسباتی و تعداد عوامل تاثیر گذار از قبیل عوامل حکم، عوامل کارکردی، بدهی های اقساطی و دقت و ظرافت در انجام محاسبات، نیاز به طراحی نرم افزاری است که توانایی پاسخگویی به نیازهای گوناگون کاربران را داشته باشد.