1– پیجر های رستورانی، فست فود و فودکورت
2- فراخوان های مشتری 
3- پیجرهای کارواش
4- کامپیوترهای بدون کیس
5- انواع پرینترهای حرارتی و تبلت
6- کالرآیدی
7- صندوق های فروشگاهی
8- کاغذهای پرینتر و فیش گیر رستورانی