پیجر های کارواش

 

خدمات کارواش در کارواش المپیک

محیط کارواش به دلیل صدای بالا و هرج ومرج مستلزم وجود سیستم نوبت دهی مناسب جهت مدیریت نوبت دهی و نظم بخشیدن به کار برای رفاه حال مشتریان می باشد.پیجرهای لرزشی پرسان مناسب برای ساتفاده در اینگونه مکان ها است.