پیجر ادارات و خانه سالمندان

 

 

بهبود روابط میان مدیر و کارمند

دارای لرزش و صوت همزمان،

مناسب برای پیج کردن افراد مورد

استفاده تا برد حداقل 500 متر