با سیستم دریافت و پرداخت شرکت سپیدز، وجوه نقد و غیر نقد خود را به سادگی مدیریت کنید. این سیستم برای پرداخت، وصول و انتقال به هنگام درآمدها و دریافت ها تدابیری اندیشیده است و بوسیله آن می توانید گزارش های مدیریتی و قانونی خود را از دریافت ها، پرداخت ها، سپرده ها و تضامین به شرعت تهیه کنید . ضمناً صاحبان و مالکان مجموعه های رستورانی می توانند با استفاده از این سیستم، مدیریت امور چک و حساب های بانکی خویش را که یکی از مهم ترین نیازهایشان می باشند را پاسخ دهند