در دهه اخیر صنعت رستوران ایران شاهد تحولاتی از قبیل ظهور رقابت فزاینده و پیچیدگی کسب و کار بوده است.
در این میان، جایگاه مشتری تعریف ویژه ای پیدا کرده و مشتری نقش با اهمیتی در این صنعت ایفا می کند ، تا جایی که بقا و پایداری فعالان تا حد زیادی وابسته به رضایت مشتری است.
لذا فعالان این صنعت به منظور جذب، حفظ و همپنین کسب وفاداری مشتریان، تکنیک ها و ابزارهای بازاریابی مختلفی را اجرا و پیاده سازی می کنند که در این میان می توان به برنامه های مدیریت ارتباط با مشتریان اشاره نمود. در هر صنعتی، تقویت ارتباط با مشتریان از موضوعات بسیار با اهمیت در کسب و کار می باشد که ایده باشگاه مشتریان بر پایه تقویت این ارتباط بنا نهاده شده است.
این محصول موجب افزایش آگاهی از گروههای مختلف مشتریان، محصول مورد نیاز هریک و رفتار مصرفی هر گروه از مشتریان می گردد.
باشگاه مشتریان این امکان را بوجود می آورد تا نیازهای ویژه مشتریان را به صورتی کارآمد تر از رقبا برطرف نماییم و از این طریق بقایای خود را در دنیای کسب  و کار پیچیده امروزی حفظ نماییم.